ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลูกอีสาน (ฉบับเรียน)

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่มีค่า มีรสชาติ ผมจึงนำมาลง ฟ้าเมืองไทย มีคนนิยมโดยเฉพาะชาวอีสาน เมื่อได้ ซีไรท์
จึงถือเป็นเกีรยติ์ของคำพูนและชาวอีสานทั้งมวล "

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-23 01:04
2018-09-10 01:02
2018-07-14 01:02
2018-07-14 01:02
2018-07-14 01:02