ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: สุดา เธียรมนตรี

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรม หลักกา เขียนโปรแกรมของภาษา JAVA การเขียนโปรแกรมกับไฟล์ การทำงานกับฐานข้อมูล การสร้างรายงาน และการประยุกต์ใช้ภาษาสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน Android ซึ่งมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป