ข้อมูล eBook

ชื่อ: โครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรวงศ์/อ.จารุรัตน์ เชาว์เลิศ

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ วางแผน และดำเนินการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน จัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์