ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

ผู้แต่ง: อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ศึกษาความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค การคุ้มครองที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง การพิจารณาเลือกใช้สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม การลงทุน การใช้บริการประกันถัยและการประกันชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข